kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

PHÒNG GD&ĐT TPTA                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG AN VĨNH NGÃI                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

An Vĩnh Ngãi, ngày 14 tháng 4 năm 2017

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH- MGAVN ngày 30/3/2017 của Trường mẫu giáo An Vĩnh Ngãi về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, bộ phận chuyên môn trường mẫu giáo An Vĩnh Ngãi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nhằm đưa việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, việc làm thường xuyên của bản thân phù hợp với nhiệm vụ của ngành năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ trường MG An Vĩnh Ngãi.

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của bản thân trong nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường. Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về phong cách làm việc, đạo đức, lối sống của cá nhân thông qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

–  Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giảng dạy cho học sinh và giáo dục các cháu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

  1. NỘI DUNG

– Thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong nhà trường.

– Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chuyên môn trong nhà trường; trong đó chú trọng việc làm theo một cách thiết thực, cụ thể; đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gắn với chương trình giảng dạy; qua các chủ đề thực hiện trong năm học.

– Giáo dục trẻ các đức tính về thật thà, biết vâng lời, lễ phép với người lớn, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết giữ lời hứa, biết tôn trọng người khác…

– Tăng cường công tác tự học tự bồi dưỡng qua các kênh thông tin, qua sách báo về những câu chuyện về tấm gương và cuộc đời của Bác, qua đó có thêm kiến thức.

– Thường xuyên dự giờ giáo viên, tham quan học tập kinh nghiệm trường bạn để rút kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao nghiệp vụ quản lý, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, trong chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trườngcũng như tiếp cận những phương pháp dạy học hay.

– Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thảo luận trong tập thể để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và giáo dục trẻ làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay.

– Sau học tập, nghiên cứu bản thân dựa vào thực tế của đơn vị và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Tổ chuyên môn

– Thực hiện kế hoạch của nhà trường trong năm 2017 với các nội dung cụ thể từ đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chuyên đề đến từng giáo viên, nhân viên của nhà trường.

– Chấp hành tốt sự lãnh đạo của nhà trường, thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

– Tham gia tốt các phong trào thi đua của ngành, tiên phong trong mọi công việc, phát huy vai trò của mỗi người giáo viên, nhân viên.

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực trong công tác, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, tích cực xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

– Cụ thể hóa nội dung cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của Tổ chuyên môn vào các buổi sinh hoạt, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt để triển khai, đánh giá cuộc vận động có hiệu quả hơn.

– Thực hiện tốt các chuẩn mực về đạo đức bằng việc làm cụ thể và triển khai cho mỗi CBGV-NV trong trường xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức thực hiện tốt các nội quy, quy chế trong tổ chức chuyên môn, trong nhà trường, nhất là quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí….

– Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình.

 

  1. Giáo viên, nhân viên

– Căn cứ và kế hoạch của nhà trường, của Tổ chuyên môn, giáo viên tự xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng nhiệm vụ, chức năng và vị trí công tác được đảm nhiệm, tập trung một số nội dung sau:

– Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng giáo viên; đánh giá đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng cuối năm học.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhà trường giao, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ: Yêu nghề mến trẻ, tận tụy với công việc hoàng thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học, tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

– Có ý thức phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống, tham gia đầy đủ các lớp học chính trị, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của nhà trường không ngừng học tập để nâng cao nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Phấn đấu: Không có GV- NV vi phạm về đạo đức nhà giáo, quán triệt giáo viên thực hiện những điều giáo viên không được làm đã quy định Điều lệ trường Mầm Non.

– Có kế hoạch tự học, tự rèn: Tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi đồng nghiệp, tự nghiên cứu… để nâng cao năng lực chuyên môn  tương ứng với trình độ đào tạo để đáp ứng yêu cầu giáo dục nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng.

– Phấn đấu: Đánh giá chuẩn nghề nghiệp 95% giáo viên đạt khá – tốt.

– Mỗi giáo viên, nhân viên tự nghiên cứu nội dung chuyên đề và liên hệ thực tiễn nhiệm vụ được phân công để  viết bảng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 của bộ phận chuyên môn; Căn cứ kế hoạch này, triển khai đến tập thể giáo viên – nhân viên phù hợp với tình hình thực tiễn thông qua họp chuyên môn, và bản thân thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *